Ceisteanna Coitianta

Tá faisnéis faoin Scéim um Cheannach Inacmhainne leagtha amach san Acht um Thithíocht Inacmhainne, 2021.

Incháilitheacht

Chun a bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar theaghais inacmhainne ní mór duit na critéir seo a leanas a shásamh:

 1. Go bhfuil tú 18 mbliana d'aois nó os a cionn.
 2. Ní mór gur Ceannaitheoir Céaduaire tú nó go sásaíonn tú na heisceachtaí faoin bPrionsabal Tús Nua.
 3. Níor cheannaigh tú, nó níor thóg tú, áit chónaithe i bPoblacht na hÉireann chun cónaí ann tú féin roimhe seo. Baineann eisceachtaí le hiarratasóirí Tús Nua.
 4. Caithfidh an ceart a bheith ag gach duine atá san iarratas chun cónaí ar feadh tréimhse éiginnte sa Stát.
 5. Ní mór gurb é an teaghais inacmhainne an phríomh-áit chónaithe agat.
 6. Ní mór nach mó an chumhacht cheannaigh agat ná 95% de luach margaidh oscailte na maoine.
 7. Go bhfuil íosmhéid éarlais 10% den phraghas ceannaigh agat.

Cé nach riachtanas atá ann, moltar go mbeadh a bhFaomhadh Morgáiste i bPrionsabal ag iarratasóirí roimh iarratas a dhéanamh ar theaghais inacmhainne, nó ar a laghad a bheith in ann iarratas a dhéanamh ar mhorgáiste.

Is éard is Ceannaitheoir Céaduaire ann ná duine nár cheannaigh nó nár thóg teaghais sa Stát riamh roimhe seo lena háitiú agus nach bhfuil eastát nó leas in aon teaghais aige nó aici, ná teideal tairbhiúil chun aon teaghais ach oiread.

An tIarratas Agam

Cuirfidh údaráis áitiúla teaghmaisí inacmhainne ar fáil lena ndíol. Fógrófar sonraí na bhforbairtí ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil, sna nuachtáin áitiúla agus, i gcásanna áirithe, ar na meáin shóisialta. Déanfar an fógra roimh an dáta oscailte chun an t-iarratas a dhéanamh. Beidh an dáta oscailte agus an dáta deiridh leagtha amach go soiléir san fhógra

Baineann an prionsabal Tús Nua leis an Scéim. Féadfaidh na hiarratasóirí seo a leanas a bheith i dteideal iarratas a dhéanamh ar theaghais inacmhainne:

 1. Iarratasóir(í) a cheannaigh nó a thóg maoin chónaithe roimhe seo ach atá colscartha, scartha nó a bhfuil deireadh tagtha lena ndlúth-chaidreamh, agus a d'fhág an réadmhaoin. Seo a leanas samplaí d'fhianaise dhoiciméadach:
  • comhaontú Idirscartha,
  • ordú cúirte.
 2. Iarratasóir(í) a cheannaigh nó a thóg maoin chónaithe roimhe seo, ach a díshealbhaíodh iad trí imeachtaí dócmhainneachta nó féimheachta I measc na samplaí d'fhianaise dhoiciméadach, áirítear:
  • Litir ó Aturnae ina ndearbhaítear go bhfuil an t-iarratasóir tar éis éirí as dócmhainneacht nó féimheacht agus gur díoladh aon teaghais a ceannaíodh roimhe seo nó gur dhífheistiú siad go hiomlán as an teaghais sin mar thoradh ar an bpróiseas sin.
 3. Iarratasóir(í) a raibh úinéireacht tairbhiúil aige/aici roimhe seo, a bhí i dteideal teaghais sa Stát nó a bhfuil leas aige nó aici agus nach bhfuil an teaghais seo, mar gheall ar a méid, in oiriúint do riachtanais chóiríochta reatha theaghlach an iarratasóra i.e. go raibh an teach ró-phlódaithe.

I bhformhór na gcásanna, glacfaidh údaráis áitiúla le hiarratais ar ardán iarratais ar líne. Cuirfidh an t-údarás áitiúil comhairle ar fáil faoi conas an t-iarratas a dhéanamh san fhógra acu. Féadfar go ligfear leis an gcóras sonraí ábhartha agus na doiciméid tacaíochta a theastaíonn a ionchur agus a uaslódáil. Leagfaidh an t-údarás áitiúil amach go soiléir conas a dhéanfar an t-iarratas agus an fhaisnéis a theastaíonn. Ba cheart duit a dtreoracha a leanúint ionas go measfar d'iarratas a bheith bailí

Beidh doiciméid tacaíochta ag teastáil ón údarás áitiúil sula ndéanfar tú a mheas chun teaghais inacmhainne a cheannach. Ní choinneofar sonraí d'iarratais agus na sonraí a chuirtear isteach ach amháin le haghaidh na forbartha a ndéanann tú iarratas uirthi agus ní thabharfar ar aghaidh iad chuig aon fhorbairtí tithíochta inacmhainne sa todhchaí. Mionsonróidh gach údarás áitiúil faisnéis ar na doiciméid a theastaíonn.

Níor cheart duit ach iarratas amháin a chur isteach in aghaidh gach forbartha inacmhainne. Féadfar tú a dhícháiliú ó bhreithniú le haghaidh forbartha má dhéanann tú iarratais iolracha. Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis go léir atá san áireamh mar chuid de d'iarratas fíor mar d'fhéadfadh aon fhaisnéis bhréagach nó mhíthreorach tú a dhícháiliú.

D'fhéadfadh an t-eolas seo a leanas a bheith ag teastáil:

 1. Sonraí pearsanta (m.sh. ainm, dáta breithe, UPSP),
 2. Deimhniú gur ceannaitheoir céaduaire thú nó go gcáilíonn tú faoin bprionsabal Tús Nua,
 3. Fianaise ar ollioncam bliantúil iomlán do theaghlach don 12 mhí roimhe sin,
 4. Fianaise ar an éarlais 10% agus aon choigilteas, i.e., ráitis bhainc,
 5. Fianaise ar do cheart chun cónaí sa Stát,
 6. Fianaise ar an gcaoi a bhfuil sé ar intinn agat an réadmhaoin a mhaoiniú, i.e., Litir um Fhaomhadh i bPrionsabal.

Cuirfidh an t-údarás áitiúil ar an eolas tú faoin bhfianaise a theastaíonn uathu ach cé nach riachtanas é, moltar duit litir um Fhaomhadh Morgáiste i bPrionsabal a bheith agat ó sholáthraí morgáiste ina ndeimhnítear an t-uasmhorgáiste atá ar fáil duit. Ní féidir d'iarratas a phróiseáil go hiomlán mura bhfuil Faomhadh Morgáiste i bPrionsabal agat. Is féidir airgeadas a fháil freisin ón Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil ar choinníoll go gcomhlíonann tú téarmaí agus coinníollacha na hiasachta seo.

Bíonn Faomhadh i bPrionsabal i bhfoirm litreach ó iasachtóir ina gcuirtear in iúl an méid atá tú i dteideal iasacht a fháil le haghaidh morgáiste.

Is éard is Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil (LAHL) ná morgáiste a dtairgíonn údarás áitiúil duit. I gcás nár éirigh leat morgáiste a fháil ó institiúid iasachtaí féadfar go mbeidh tú in ann Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil (LAHL) a úsáid chun an teaghais a cheannach, faoi réir théarmaí agus choinníollacha na hiasachta.

Caithfidh an réadmhaoin a roghnaíonn tú a bheith laistigh de do chumhacht cheannaigh agus a bheith oiriúnach don líon daoine i do theaghlach ar aon dul le Scéim Tosaíochta an údaráis áitiúil. Gheofar eolas iomlán ar an tosaíocht a thugtar do gach teaghlach sa Scéim Tosaíochta i ndáil le gach forbairt agus beidh sé ar fáil ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil. Tabharfar tosaíocht ar an mbonn seo a leanas:

Cineál TeaghlaiseFreastalaíonn Sí Na Riachtanais Cóiríochta i nDáil le:
Teaghais trí-sheomra leapaLíon teaghaise de 2 duine nó níos mó
Teaghais ceithre-sheomra leapaLíon teaghaise de thriúr, nó níos mó

Ullmhóidh an t-údarás áitiúil Scéim Tosaíochta do na forbairtí a fhógraíonn siad. Déanfaidh an tAire Tithíochta agus Comhaltaí Tofa an údaráis áitiúil sin athbhreithniú air. Tabharfar breac-chuntas ann ar an modh a nglacfaidh an t-údarás áitiúil leis chun cinneadh a dhéanamh i ndáil leis an ord tosaíochta a thabharfar do gach teaghlach i gcás gur mó an t-éileamh ná an soláthar i dtaobh forbartha ar leith.

Is iad dáta agus am an iarratais agus an líon daoine sa teaghlach na critéir tosaigh ar a dtabharfar tosaíocht d'iarratais incháilithe.

Mar chuid den Scéim Tosaíochta, féadfaidh údarás áitiúil 30% den fhorbairt iomlán a shannadh d'iarratasóirí atá, nó a d'fhéadfadh a bheith, ina gcónaí i limistéar riaracháin an údaráis áitiúil. Cuirfidh gach údarás áitiúil ar an eolas tú faoin bhfianaise a theastaíonn chun aon riail áitiúil atá i bhfeidhm a shásamh.

Leagfaidh an t-údarás áitiúil amach go soiléir cén chaoi a dtabharfar tosaíocht don Scéim agus beidh sé ar fáil ar a shuíomh gréasáin.

Is féidir, is féidir leat úsáid a bhaint as an Scéim um Chúnamh chun Ceannach i gcomhar leis an Scéim Ceannaigh Inacmhainne i dtreo do mhéid taisce. Chun cáiliú don Scéim um Chúnamh le Ceannach caithfidh do mhorgáiste a bheith 70% ar a laghad de luach ceannaigh na maoine.

Is é an t-údarás áitiúil a bhfuil iarratas déanta agat leis a dhéanann an cinneadh ar d'iarratas de réir a Scéime Tosaíochta agus na rialacháin Rialtais atá i bhfeidhm.

Cuirfidh an t-údarás áitiúil faisnéis ar fáil duit maidir le cad é a tharlóidh ina dhiaidh sin.

Beidh ar gach iarratasóir rathúil comhairle dlí neamhspleách a fháil agus a gcostas dlí féin a íoc chun ceannach na teaghaise a chur ar aghaidh. Ba cheart duit na costais ghaolmhara seo a chur san áireamh agus tú ag déanamh iarratais.;

Cad a bheidh le híoc agam?

Seo é an praghas a bhféadfaí a bheith ag súil go réasúnta go ndíolfaí an teach inacmhainne ar an margadh oscailte. Socróidh an t-údarás áitiúil luach an mhargaidh oscailte ar dtús. Beidh sé seo comhionann leis an bpraghas ceannaigh inacmhainne a íocann tú, móide an Ranníocaíocht um Theaghais Inacmhainne a dhéanann an t-údarás áitiúil.

Seo é an praghas a íocfaidh tú tar éis Ranníocaíocht Teaghaise Inacmhainne an údaráis áitiúil a bhaint den luach ar an margadh oscailte (is é sin an praghas a mbeifí ag súil le réasún ag a ndíolfaí an teach ar an margadh oscailte). Déanfaidh an t-údarás áitiúil an praghas ceannaigh a íocfaidh tú a ríomh agus d'fhéadfadh sé sin a bheith éagsúil do gach ceannaitheoir toisc go mbíonn sé bunaithe ar d'ioncam agus coigilteas. Tá an praghas seo bunaithe ar ioncam agus cumhacht cheannaigh an iarratasóra. Ní mór nach mó an chumhacht cheannaigh ná 95% de luach margaidh oscailte na teaghaise.

Seo an céatadán den luach ar an margadh oscailte a chuirfidh an t-údarás áitiúil chun an teaghais inacmhainne agat a cheannach. Mar shampla, má cheannaíonn iarratasóir incháilithe teaghais le laghdú 20% ar an luach margaidh oscailte, tógfaidh an t-údarás áitiúil sciar cothromais 20% sa teach. Ní bhunaítear an t-údarás áitiúil mar chomhúinéir an tí dá réir.

Beidh ort íos-sciar cothromais de 5% a éileamh ón údarás áitiúil chun an bhearna idir an méid atá tú in acmhainn a íoc agus luach margaidh oscailte na teaghaise a líonadh.

Tá do phraghas ceannaigh bunaithe ar an gcumhacht cheannaigh atá agat. Féach samplaí thíos a thaispeánann leibhéil éagsúla ioncaim agus conas a chinneann d'ioncam an praghas um cheannach inacmhainne a íocann tú agus sciar cothromais an údaráis áitiúil.

Níl iontu seo ach samplaí, ach léirítear leo dá airde do chumhacht cheannaigh, is ea is mó a ranníocfaidh tú le praghas ceannaigh do thí agus is ea is lú cothromas a bheidh uait ón údarás áitiúil.

Eiseamláir: Tá na figiúirí seo bunaithe ar réadmhaoin bharúlach le luach margaidh de €395,000.

  Colún AColún B  Colún C    
Ioncam Comhlán Teaghlaigh

(A) Acmhainn Mhorgáiste

(Ioncam x 4)

(B) Is féidir le ceannaitheoir a íoc

(A) ÷ 0.9

Éarlais

10% de (B)

(C)

Luach Margaidh

Ranníocaíocht an údaráis áitiúil

(C) - (B)

Céatadán Cothromais an Údaráis Áitiúi
€73,000€292,000€324,444€32,444€395,000€70,55618%
€77,000€308,000€342,222€34,222€395,000€52,77813%

Ríomhfar do chumhacht ceannaigh mar an t-iomlán comhcheangailte:

 • Acmhainn uasta morgáiste, i.e., 4 huaire ollioncam teaghlaigh, móide,
 • Éarlais íosta de 10% den phraghas ceannaigh, móide,
 • I gcúinsí teoranta féadfar aon choigilteas ábhartha, i.e., aon choigilteas a sháraíonn an tsuim chomhcheangailte de mhéad an éarlais is gá móide €30,000 a chur san áireamh.

Más é an cás go bhfuil d'uasacmhainneacht mhorgáiste níos lú ná 4 x ollioncam teaghlaigh féadfaidh tú a bheith incháilithe fós féin. Ba cheart duit smaoineamh ar labhairt le d'údarás áitiúil sa chás seo.

Teastóidh 10% den phraghas ceannaigh uait, seachas luach margaidh oscailte na maoine.

Faisnéis ghinearálta

Seo an conradh dlíthiúil a dhéanfaidh tú leis an údarás áitiúil má éiríonn le d'iarratas agus má cheadaítear duit teaghais inacmhainne a cheannach. Is éard atá sa Socrú Ceannaigh um Theaghais Inacmhainne ná an comhaontú dlíthiúil idir tú féin agus an t-údarás áitiúil a leagann amach na téarmaí agus na coinníollacha faoina soláthraíonn an t-údarás áitiúil an Ranníocaíocht Teaghaise Inacmhainne duit agus go bhfaighidh siad sciar cothromais sa réadmhaoin. Síneofar é seo roimh dhúnadh cheannach na teaghaise inacmhainne agat.

Leagfar amach ann conas is féidir leatsa mar úinéir tí an sciar cothromais um theaghais inacmhainne a fhuascailt agus a réadú ag an údarás áitiúil. Clúdaíonn an comhaontú na dualgais atá ortsa mar cheannaitheoir, agus ar an údarás áitiúil i leith a chéile agus déanann sé soláthar do chlárú an chomhaontaithe le Clárlann na nGníomhas/Clárlann na Talún. Leagfar amach sa chomhaontú sásra luachála agus an uair agus an tslí is féidir leatsa, mar an t-úinéir tí, íocaíocht(aí) fuascailte a dhéanamh chun ranníocaíocht um theaghais inacmhainne an údaráis áitiúil a laghdú. Leagfar amach ann freisin na coinníollacha faoina bhféadfaidh an t-údarás áitiúil fuascailt a dhéanamh ar a ranníocaíocht um theaghais inacmhainne.

Féadfar go n-iarrfaí ort Conradh Díolacháin a dhéanamh leis an bhforbróir chun ceannach na teaghaise agat a thabhairt chun críche. Áireofar sa doiciméad dlíthiúil seo gach téarma agus coinníoll caighdeánach tíolactha. Nuair a shínítear an Conradh Díolacháin, beidh deimhniú ag teastáil ón bhforbróir go bhfuil do Chomhaontú um Cheannach Teaghaise Inacmhainne i bhfeidhm leis an údarás áitiúil.

D'fhéadfadh go n-iarrfaí ort Conradh Díolacháin a dhéanamh leis an bhforbróir chun ceannach an tí inacmhainne a thabhairt chun críche. Áireofar sa Conradh Díolacháin seo gach téarma agus coinníoll caighdeánach tíolactha. Nuair a shínítear an Conradh Díolacháin, beidh deimhniú ag teastáil ón bhforbróir go bhfuil do Chomhaontú um Cheannach Teaghaise Inacmhainne i bhfeidhm leis an údarás áitiúil.

Soláthróidh an t-údarás áitiúil ranníocaíocht chun do theach a cheannach ar a dtugtar an Ranníocaíocht um Theaghais Inacmhainne. Murab ionann agus an sciar cothromais a léirítear é mar chéatadán de luach an mhargaidh oscailte, is méid airgeadaíochta é an Ranníocaíocht Tithe Inacmhainne. Is éard atá i gceist ná an difríocht idir luach margaidh oscailte an tí agus an praghas ceannaigh laghdaithe atá le híoc agat.

Is féidir leat an Ranníocaíocht um Theaghais Inacmhainne (scair chothromais an údaráis áitiúil i do mhaoin) a cheannach amach ag am is rogha leat ach ní bheidh aon cheanglas ort é sin a dhéanamh.

Féadfaidh tú a chinneadh cathain is ceart aisíocaíochtaí fuascailte a dhéanamh ar sciar cothromais an údaráis áitiúil, faoi réir íosmhéid aisíocaíochta de €10,000. Is féidir le himeachtaí áirithe aisíoc an sciar cothromais a spreagadh, mar shampla, nuair a shocraíonn tú do theach a dhíol nó i gcás do bháis. Faoin Scéim um Cheannach Inacmhainne, beidh an sciar cothromais infhuascailte agat ar dháta is rogha leat amach anseo laistigh de thréimhse 40 bliain ó shíníodh an Comhaontú um Cheannach Teaghaise Inacmhainne idir tú féin agus an t-údarás áitiúil. Tar éis 40 bliain féadfaidh an t-údarás áitiúil aisíocaíocht iomlán a iarraidh ar a sciar cothromais i do theach murar íocadh síos é roimhe seo trí íocaíochtaí fuascailte. Tugtar an dáta stad fada air seo.

Coinneoidh an t-údarás áitiúil taifead de na híocaíochtaí fuascailte go léir a dhéanann tú, ag leasú an chéatadáin cothromais teaghaise inacmhainne dá réir.

Braithfidh an méid iomlán atá le haisíoc i leith na Ranníocaíochta Tithe Inacmhainne chun sciar cothromais an údaráis áitiúil a bhaint den réadmhaoin ar luach margaidh oscailte an tí amach anseo agus ar uainiú na haisíocaíochta/na haisíocaíochta.

Is Samplaí Seo a Leanas ar an tSlí a nOibríonn Sé
Luach Margaidh Oscailte ag an am a ndíoltar maoin den chéad uair€390,000100%
Praghas ceannaigh lascainithe arna íoc ag an teaghlach incháilithe€315,00080.77%
Luach scair chothromais an údaráis áitiúil€75,00019.23%
Díoltar an maoin sa todhchaí le haghaidh€410,000100%
An méid atá dlite don údarás áitiúil€78,84319.23% de €410,000

Is féidir leis an údarás áitiúil a iarraidh go n-aisíocfar an Ranníocaíocht um Theaghais Inacmhainne a éileamh trí rud ar a dtugtar Fógra Réadaithe a sheirbheáil ortsa, an t-úinéir tí, má tharlaíonn teagmhais réadaithe áirithe.

Áirítear leis seo an dáta stad fada a bhaint amach. Seo an dáta a bhféadfaidh an t-údarás áitiúil aisíocaíocht iomlán a iarraidh ar a sciar cothromais i do theach murar íocadh síos é roimhe seo trí íocaíochtaí fuascailte. Socraítear é 40 bliain tar éis dháta an cheannaigh.

D'fhéadfadh sé nach ndéanfaidh an t-údarás áitiúil a Ranníocaíocht um Theaghais Inacmhainne a réadú roimh an dáta seo seachas mar gheall ar shárú coinníollacha eile den Chomhshocraíocht Ceannaigh Teaghaisí Inacmhainne (ADPA) nó i gcás imeachtaí réadaithe eile atá leagtha amach san Acht um Thithíocht Inacmhainne, 2021, lena n-áirítear:

 • Sa chás go bhfaigheann an ceannaitheoir(í) bás, má dhéanann sé/sí gníomh féimheachta, nó má bhreithnítear féimheach é/í.
 • Faigheann morgáistí, eireadóir nó glacadóir seilbh ar an teaghais inacmhainne.
 • Tagann an teaghais faoi réir ordaithe nó próisis le haghaidh ceannach éigeantach.
 • Déantar an teaghais a scartáil nó a scriosadh, cibé acu trí thine nó ar shlí eile nó déantar damáiste di chun cur isteach go hábhartha ar a luach margaidh.
 • Tá an teaghais tréigthe nó ní príomháit chónaithe an cheannaitheora/na gceannaitheoirí í a thuilleadh.
 • Díoltar an teaghais.
 • Sa chás go bhfuil sárú ábhartha ar chúnant sa socrú um cheannach teaghaise inacmhainne.
 • Faightear amach go ndearna an ceannaitheoir/na ceannaitheoirí an tÚdarás Áitiúil a chur amú d'aon ghnó maidir le haon fhíric ábhartha maidir le hincháilitheacht nó tosaíocht agus a n-iarratas á dhéanamh.

Sonróidh Fógra Réadaithe tréimhse (nach giorra ná trí mhí dar tosach seirbheáil an fhógra) a mbeidh an t-údarás áitiúil i dteideal a sciar cothromais a réadú ina dhiaidh sin. Leagfar amach go soiléir nós imeachta an tsocraithe seo sa Chomhaontú um Theaghais Inacmhainne a Cheannach.

Féadfaidh tú an sciar cothromais a fhuascailt nó a "cheannach amach" ag am de do rogha féin trí íocaíochtaí fuascailte a dhéanamh leis an údarás áitiúil chun méid sciar cothromais an údaráis áitiúil a laghdú ach níl aon dualgas ort é sin a dhéanamh. Is féidir íocaíochtaí fuascailte a dhéanamh ag am ar bith faoi réir íosmhéid de €10,000.

Seo an dáta a bhféadfaidh an t-údarás áitiúil aisíocaíocht iomlán a iarraidh ar a sciar cothromais i do theach murar íocadh síos é roimhe seo trí íocaíochtaí fuascailte. Socraítear é 40 bliain tar éis dháta an cheannaigh.

imeachtaí áirithe a spreagfaidh an t-údarás áitiúil ag iarraidh a sciar cothromais a fhuascailt. Tugtar imeacht réadaithe air seo. I bhformhór na gcásanna, spreagtar an teagmhas seo nuair a dhíolann an t-úinéir tí maoin. Ní mór céatadán den phraghas díola, comhionann leis an sciar cothromais chéatadáin, a íoc leis an údarás áitiúil. I measc na gcúinsí eile ina bhféadfaí imeacht réadúcháin a spreagadh tá, ach gan a bheith teoranta do, féimheacht, an mhaoin a bheith faoi réir Ordú Ceannaigh Éigeantaigh, nó tréigean na maoine, nó i gcás bás an úinéara nó na n-úinéirí tí.

D'fhéadfadh go n-athróidh luach do theaghaise ar an margadh oscailte le himeacht ama, agus is é an sásra luachála an próiseas a úsáidfear chun luach do thí ar an margadh oscailte a athmheasúnú tráth an teagmhais réadaithe. Tabharfar breac-chuntas ar an modh seo i do Chomhaontú um Theaghais Inacmhainne a Cheannach.

Caithfidh tú féin nó duine de do theaghlach a bheith ag áitiú sa teaghais inacmhainne mar phríomh-áit chónaithe (ach amháin i gcásanna ina bhfuil toiliú scríofa tugtha ag an údarás áitiúil duit gan an réadmhaoin a áitiú). Sa chás seo, beidh ort labhairt le d'údarás áitiúil mar go bhféadfadh sé go gcuirfidh siad coinníollacha áirithe i bhfeidhm.

 1. An bhfuilim incháilithe di?

 2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

 3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

 4. Cad é an Sciar Cothromais?

 5. Táscaire Incháilitheachta

 6. Aonaid Mhaoine ar Fáil