Tacaíochtaí Breise

Scéim na Céad Teaghaise

Is scéim chothromais roinnte Scéim na Céad Teaghaise (SCT), atá saincheaptha chun cabhrú leis an mbearna a líonadh do cheannaitheoirí céaduaire agus do cheannaitheoirí incháilithe tí idir a n-éarlais agus a morgáiste, agus praghas a dtithe nua. Tá sé ar fáil le haghaidh tithe nó d'árasáin nuathógtha i bhforbairt phríobháideach i bPoblacht na hÉireann. Leis an Scéim, cuirtear rud ar a dtugtar áis chothromais ar fáil don cheannaitheoir tí. Fágann sé sin go ndéanfaidh an ceannaitheoir tí conradh leis an FHS agus go bhfaighidh siad cistí ón Scéim mar chúiteamh ar úinéireacht chéatadáin a ghlacadh sa réadmhaoin arna ceannach.

Tá Scéim na Céad Teaghaise oscailte d'iarratais. Chun teacht ar thuilleadh eolais faoin scéim agus faoi conas iarratas a dhéanamh, féach firsthomescheme.ie.

Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil

Is morgáiste arna tacaíocht ag an rialtas í an Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil do cheannaitheoirí céaduaire nó d'iarratasóirí Tús Nua. Tá sé ar fáil ar fud na tíre ó gach údarás áitiúil dóibh siúd ar ioncam measartha nó íseal agus nach féidir leo maoiniú leordhóthanach a fháil ó sholáthraithe airgeadais rialaithe chun teach a cheannach nó a thógáil. Is féidir le ceannaitheoirí Cáilithe Céaduaire iarratas a dhéanamh ar Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil chun réadmhaoin nua nó réadmhaoin athláimhe a cheannach, nó chun a dteach féin a thógáil.

Baineann an prionsabal "Tús Úr" leis an Scéim Iasachta Tithíochta Údarás Áitiúil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil daoine atá colscartha nó idirscartha agus nach bhfuil aon leas acu in áras an teaghlaigh, nó daoine a chuaigh faoi imeachtaí dócmhainneachta, i dteideal iarratas a dhéanamh faoin Scéim seo. Tá sé ar fáil ar fud na tíre ó na húdaráis áitiúla uile.

An Scéim um Chúnamh le Ceannach

Is dreasacht í an Scéim um Chúnamh le Ceannach (CLC) do cheannaitheoirí Céaduaire chun cabhrú lena n-éarlais chun teach nua a cheannach nó iad féin a thógáil. Ní mór dóibh siúd a bhaineann leas as an scéim an réadmhaoin a cheannach nó a fhéinthógáil chun cónaí inti mar theach cónaithe. Gheobhaidh na daoine sin a chomhlíonann na coinníollacha riachtanacha aisíocaíocht i dtaobh Cánach Ioncaim agus Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT) arna íoc in Éirinn. Beidh an aisíocaíocht i ndáil leis na ceithre bliana cánach roimh an tráth a rinne an duine a iarratas.

Faoi athruithe a rinneadh ar an scéim in 2020, is í an íocaíocht uasta ná €30,000 faoin bhfaoiseamh feabhsaithe. Tá feidhm ag an teorainn in aghaidh na maoine seachas in aghaidh an iarratasóra, is cuma cé mhéad duine a dhéantar an conradh.

An Deontas Athchóirithe do Réadmhaoin Fholamh

Is scéim é an Deontas Athchóirithe do Réadmhaoin Fholamh chun tacú le hathúsáid inbhuanaithe réadmhaoine folmha. Leis an scéim, arna maoiniú le Ciste na mBailte Croí Cónaithe, táthar ag cuidiú le foirgnimh fholmha agus tearcúsáidte a thabhairt ar ais go húsáid chónaithe agus ag cinntiú go bhfuil an stoc tithíochta atá ann cheana féin á úsáid chomh fada agus is féidir. Tá roghanna nua á gcur ar fáil leis freisin do dhaoine chun cónaí i ngach cathair, baile, sráidbhaile agus ceantar tuaithe in Éirinn, ag tacú lena bhfás agus lena bhforbairt amach anseo.

Tá dhá chineál deontais ann:

Tá costas CBL na n-oibreacha san áireamh sa deontas. Is iad na húdaráis áitiúla a dhéanann an scéim a riar.

D'fhéadfadh Deontas um Scéim um Fhuinneamh Tithe Níos Fearr de chuid Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ar fáil in éineacht leis an deontas seo. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi sin ar sseairtricity.com. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le d'údarás áitiúil agus abair leo go bhfuil tú ag iarraidh labhairt leis an Oifigeach Tithe Folamh.

An Scéim Réidh le Tógáil

Faoin Scéim Réidh le Tógáil, cuirfidh údaráis áitiúla suíomhanna seirbhísithe i mbailte agus sráidbhailte ar fáil do cheannaitheoirí aonair ionchasacha (féinthógálaithe). Beidh na suíomhanna seo ar fáil ar lascaine i ndáil le luach margaidh an láithreáin. Díolfar iad chun réadmhaoin a thógáil lena háitiú mar phríomháit chónaithe phríobháideach an cheannaitheora.

Braithfidh leibhéal na lascaine don duine aonair ar leibhéal an chostais sheirbhísithe a thabhóidh an t-údarás áitiúil roimh dhíol an láithreáin. Ní bheidh an lascaine níos mó ná €30,000. Léireofar méid na lascaine sin don cheannaitheoir i bpraghas díola an láithreáin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Réidh le Tógáil féach gov.ie nó déan teagmháil leis an Oifigeach Tithe Folmha i d'údarás áitiúil.