Beartas Príobháideachais

Réamhrá

Soláthraíonn an Fógra Príobháideachta seo faisnéis duitse, na suibiachta sonraí (i.e. cuairteoirí ar an suíomh gréasáin seo) le faisnéis faoi phróiseáil sonraí pearsanta ag an nGníomhaireacht Tithíochta a chothaíonn an suíomh gréasáin seo i.e. affordablehomes.ie. Is é cuspóir an tsuímh ghréasáin seo faisnéis chruinn agus cothrom le dáta a sholáthar agus tú a nascadh leis na Scéimeanna Tithíochta Inacmhainne éagsúla atá á riar ag na hÚdaráis Áitiúla. Toisc go bhfuil an suíomh gréasáin seo deartha chun faisnéis a éascú agus a scaipeadh maidir le scéimeanna atá riartha agus seachadta ag na hÚdaráis Áitiúla, ní bhailíonn sé sonraí pearsanta a stóráil ná a phróiseáil.

Cé Muid Féin

Is gníomhaireacht stáit neamh-rannach í an Ghníomhaireacht Tithíochta, atá lonnaithe ag 53 Sráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath, atá faoi choimirce na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH). Sann don Ghníomhaireacht Tithíochta an ról maidir le héascú faisnéise maidir leis na Scéimeanna Tithíochta Inacmhainne ag an DHLGH. Mar sin ní bhaineann an fógra seo ach leis an suíomh gréasáin seo i.e. inacmhainnehousing.ie. Tá sonraí faoin gcaoi ina bpróiseálann an Ghníomhaireacht Tithíochta do shonraí pearsanta do na Scéimeanna a riarann sí agus a sheachadann sí le fáil ar a suíomh gréasáin.

Bailiú, Próiseáil agus Coinneáil Sonraí Pearsanta

Toisc gurb é cuspóir an tsuímh ghréasáin seo rochtain a éascú agus faisnéis a scaipeadh maidir le Scéimeanna Tithíochta Inacmhainne arna riaradh ag na hÚdaráis Áitiúla, ní bhailíonn, ní phróiseálann nó ní stórálann an suíomh gréasáin sonraí pearsanta. D'fhéadfadh feidhmiúlacht Áireamhán Incháilitheachta an tsuímh Ghréasáin ligean do shuibiachta sonraí a bhfigiúirí ioncaim agus coigiltis a iontráil chun a n-incháilitheacht do scéim ar leith a mheas áfach, ní choinnítear, ní bhíonn rochtain orthu ná ní dhéanann an Ghníomhaireacht Tithíochta monatóireacht ar na sonraí pearsanta a iontráladh.

Nuair a théann tú ón suíomh gréasáin seo, mar shampla chun cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin Údaráis Áitiúil, ní bheidh feidhm leis an bhFógra Príobháideachta seo agus déanfar aon sonraí pearsanta a fhéadfaidh tú a sholáthar do shuíomhanna Gréasáin eile a phróiseáil de réir Fhógra Príobháideachta an tsuímh ghréasáin sin. Molaimid duit an Fógra Príobháideachta ar aon suíomh gréasáin eile ar féidir leat nascleanúint a dhéanamh a léamh sula gcuirtear do shonraí pearsanta ar fáil.

Seans go dtaispeánfaidh cuid dár leathanaigh ghréasáin ábhar físe arna óstáil ar shuímh ghréasáin sheachtracha, mar YouTube. Tá na suíomhanna gréasáin seo lasmuigh de rialú na Gníomhaireachta Tithíochta. Chun foghlaim faoin gcaoi ina bpróiseálann siad do shonraí pearsanta, molaimid duit athbhreithniú a dhéanamh ar a bhfógraí príobháideachais.

Slándáil agus Sonraí Pearsanta a Chomhroinnt

Ní bhailíonn, ní phróiseálann nó ní stórálann an Ghníomhaireacht Tithíochta do shonraí pearsanta tríd an suíomh gréasáin seo. Mar sin, ní roinntear aon sonraí pearsanta le tríú páirtithe ar bith. Áfach uirfidh an Ghníomhaireacht Tithíochta bearta leordhóthanacha teicniúla agus riaracháin i bhfeidhm, chun go mbeidh tú in ann teacht ar fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo.

Aistrithe Sonraí Idirnáisiúnta

Toisc nach mbailítear aon sonraí pearsanta, ní aistrítear aon sonraí pearsanta go hidirnáisiúnta.

Fianáin

Is cineál teicneolaíochta iad fianáin a úsáidtear i seachadadh agus anailís ar shuíomh gréasáin. Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin, cuirtear comhaid téacs bheaga ar do ghléas go sealadach. Tá roinnt fianáin feidhmiúil agus riachtanach. Úsáidtear fianáin eile chun críocha margaíochta agus anailíse.

Do Chearta mar Dhuine Aonair

Ní bhailíonn, ní stórálann ná ní phróiseálann an Ghníomhaireacht Tithíochta aon chuid de do shonraí pearsanta tríd an suíomh gréasáin seo. Áfach, soláthraítear do chearta mar dhaoine aonair faoi an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 (DPA 2018). Le haghaidh cur síos mionsonraithe ar do chearta agus conas iad a fheidhmiú, seiceáil na Fógraí Príobháideachta ar shuíomh gréasáin an Údaráis Áitiúil lena mbaineann. Más mian leat aon cheann de do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil le do thoil le hOifigigh Cosanta Sonraí an Údaráis Áitiúil lena mbaineann.

Cinnteoireacht Uathoibrithe

Ní ghlacaimid páirt i gcinnteoireacht lán-uathoibríoch maidir le soláthar ár seirbhísí.

Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS)

Tá Trilateral Research Limited ceaptha go cuí ag an nGníomhaireacht Tithíochta mar an Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS). Más gá duit dul i dteagmháil go díreach le OCS na Gníomhaireachta Tithíochta, is féidir leat é sin a dhéanamh ar an bhfón nó ar ríomhphost. Ríomhphost: dpo@housingagency.ie Teil: +353 1 657 1978.

Coimeádtar an fógra seo faoi athbhreithniú rialta agus mar sin tá sé faoi réir athraithe.

Nuashonraithe: 24/10/2023